Category Archives: कविता

शोधूं कुठे त्यास ?

शोधूं कुठे त्यास ?

शोधत होतो रुप प्रभूचें, एक चित्त लावूनी

अवंती भवंती नजर फिरवी, श्वास रोखूनी   १

शांत झाले चंचल चित्र, शांत झाला श्वास

ह्रदयनाडी मंद होऊनी, चाले सावकाश   २

पचन शक्ति ती हलकी झाली, जठराग्नीची

शिथील झाली गात्रे सारी, देह चैतन्यांची   ३

देहक्रियांतील प्राणबिंदू तो, असे ईश्वर

समरस होतां त्याच शक्तिशीं, होई ते स्थिर   ४

शोधामध्ये चिंतन करतां, ध्यान परी लागते

समाधी स्थितीत येंता प्राण, अनंतात मिसळते   ५

नाही दिसले रुप ईश्वरीं, आगळे एकटे

विश्वमंडळ ते तोच असता, सोधू तयास कोठे ?   ६

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

प्रेम-स्वभाव

प्रेम-स्वभाव

 

प्रेम-स्वभाव    असे ईश्वरी गुण

मनीं ठसला हा    आत्म्यांत राहून

प्रेम करावे वाटे    आंतरिक ही ओढ

ज्याची मुळे खोल   पडने अवघड

आपसांतील प्रेम    आत्म्यातील नाते

न दिसता देखील    बांधलेले असते

सर्व जीवाविषयीं    सहानुभूती भासे

ह्रदयामध्ये ती     सुप्तावस्थेत दिसे

आमचे राग लोभ    बाह्य संबंधामुळें

षडरिपू विकार    शारीरिक सगळे

वाईट गुणधर्म   देहाशीं निगडीत

चांगले जे कर्म    आंतरीक इच्छेत

राग येऊन केंव्हां    दुष्कृत्य घडते

पश्चाताप वाटता    मन शांत होते

कितीही दुष्ट असो   प्रेम भाव असतो

आनंदाच्या प्रसंगीं    उभारुन तो येतो

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

श्री गणेश जन्मकथा

श्री गणेश जन्मकथा

श्री गणेशा नमुनी तुला    नंतर नमितो कुलस्वामिनीला

मातापूरवासिनी रेणूकेला    कृपा प्रसादे   ।१।

तुझा महिमा असे थोर    दुःख नष्ट होती सत्वर

कृपा करिसी ज्याचेवर    पावन होत असे   ।२।

गणेश जन्मकथा सांगतो    तयाचा महिमा वर्णितो

आनंदीभाव समर्पितो    तुम्हासाठी   ।३।

सर्व दुःखे दुर कराया    तुम्हांसी सुखे द्यावया

जन्म घेती गणराया    तुम्हां करिता   ।४।

असतील देव अनेक    देवाधीदेव महादेव एक

सर्व विश्वाचा अधिनायक    तयामध्ये कैलासपती   ।५।

शिवपत्नी पार्वती    रही कैलास पर्वतीं

माता जगताची ती    उमादेवी   ।६।

उमाशंकर मिळून    सर्व जगाते सांभाळून

कैलासावरी राहून    पालनपोषण करताती   ।७।

एके दिनी सकाळी    पार्वति निघाली अंघोळी

पुष्पे घेऊन निरनीराळी    पुजेसाठी   ।८।

आनंदी उमादेवी    शिवप्रतिमा मनी वसवी

अंतःकरणी ती रमवी    रुप सदाशिवाचे    ।९।

स्नानास निघाली पार्वती    पूजासाहित्य बाहेर ठेवती

मनी विचार करि    प्रेमभरे   ।१०।

बेसोनी स्नानघराबाहेर    मनींते बहूत विचार

विचारांना देती आकार    आनंद रुपे    ।११।

हाळद घेतली हातीं    चंदन मिश्रीत गोळी करी ती

बाळरुप प्रतिमा बनविती    तयापासून   ।१२।

जगन्माता पार्वती    विश्वाची श्रेष्ठ शक्ति

कोतुके बाळ पाहे ती    हर्षभरे    ।१३।

सचेतन केला बाळ    प्रेमे आलिंगुनी जवळ

घालितसे पुष्पमाळ    कंठी ज्याचे    ।१४।

बाळाचे तेज निराळे    सुवर्णापरी रुप आगळे

तयाचा महिमा कुणा न कळे    पार्वतीविणे    ।१५।

धावूं लागला छोटा बाळ    आनंदून गेली उमा सकळ

शिरी बांधली पुष्पमाळ    पार्वतीने    ।१६।

बाळासंगे खेळली    स्नानाची तिज आठवण झाली

सांगतसे माय माऊली    बाळाते जवळी घेवूनी   ।१७।

तू एक काम करावे    दारापाशी बसून राहावे

आंत कुणा येवू न द्यावे    आज्ञा माझी    ।१८।

आनंदे लागला बागडूं    कुणासंगे ही लढू

परत जाण्या भाग पाडू    ह्या विचारी    ।१९।

आज्ञा केली मातेने    पाळीन मी आनंदानें

रोकीन तयाते बळजबरीनें    बाळ बोले    ।२०।

छोटे शस्त्र हाती देऊनी    पार्वती सांगे समजावूनी

वाट तयाची रोकूनी     धराविसी    ।२१।

पार्वती गेली स्नानासी    बैसवुनी बाळा द्वारासीं

द्वारपाल तो बनलासी    बाळ माझा   ।२२।

बाळ आनंदे फिरु लागला    तिकडून शिव आला

स्नानगृही जाऊ लागला    बाळ रोके त्यासी   ।२३।

हांसु लागला बाळ बघोनी    कौतूक तयाचे करुनी

प्रेमभरे जवळ घेऊनी    सदाशिवे   ।२४।

शिव चालला स्नानगृहात    बाळ त्याला रोखीत

तुम्ही न जावे आंत    सांगे बाळ   ।२५।

प्रथम त्याचे कौतूक केले    आंत सोडण्या विनविले

वाकून बाळ आलिंगले    विश्वनाथे   ।२६।

कोप आला शिवासी    पाहूनी बाळ हट्टासी

त्याच्या विरोधासी    बघुनिया   ।२७।

बाळ असूनी लहान    मुर्ति गोंडसवानी छान

जगन्मातेची शक्ति अंगिकारुन    प्रतिकार करु लागला   ।२८।

बाळाअंगी पार्वतीचे बळ    म्हणून झाला निश्चयी अवखळ

कांही सुचेना तये वेळ    विश्वेश्वरासी   ।२९।

असे तो जगनेमातेचे बाळ    तयामध्ये विश्वाचे बळ

कठीण वाटली शिवे ती वेळ    तयासी पाहूनी   ।३०।

बाळ हट्टाने पेटून   शिवाचा करिती अपमान

द्वारी त्याना रोखून    अडवितसे    ।३१।

राग येवू लागला मनीं    समज न येई बाळा सांगुनी

संताप आला तत्क्षणी    क्रोधाग्नी पेटला   ।३२।

हांती घेऊनी त्रिशूळ    बनता बाळाचा काळ

शिरच्छेद केला तत्काळ    बाळाचा   ।३३।

बाळ पडला धारातीर्थी    धडावेगळे शरीर होती

तत् क्षणीं निश्चेष्ट पडती    जमिनीवर   ।३४।

पार्वती आली बाहेरी    नजर आता बाळावरी

दुःख होतसे मनावरी    मृत बाळ बघूनिया    ।३५।

एकदम निराश झाली    सारी स्वप्ने धुळीस मिळाली

हूरहूर मनी  लागली      पार्वतीस     ।३६।

शोक न तिजला आवरे  मृत बाळ बघूनी गोजिरे

ज्या पाही ती प्रेमभरे   पार्वती देवी   ।३७।

खिन्न मनाने बैसली    दुःखाश्रु पडती खाली

अत्यंत निराश झाली   उमादेवी   ।३८।

शिव झाले शांत    बघूनी उमेचा आकांत

तियेसी देवूनी हात    उठवितसे   ।३९।

बघूनी शिवाचे शांत रुप   गेला होता त्यांचा कोप

सोडूनी द्यावे मनातील ताप    पार्वती बोले   ।४०।

माझ्या बाळा जीवदान द्यावे    त्याच्या बालहट्टा क्षमावे

विनवितसे जीवेभावे    पार्वतीदेवी   ।४१।

स्तुती केली ईश्वराची    पूजा करुनी शिवाची

विनंती करिसी त्याची    बाळप्राणा   ।४२।

बघूनी पार्वतीभक्ति    पावला उमापती

बाळासी जीवदान देती    सदाशिव   ।४३।

आज्ञा केली शिवगणा    कैलासतील जावे वना

दिसेल  प्राण्याचे शिर आणा    प्रथम दर्शनी   ।४४।

गेले आनंदे शिवदूत    शिर मिळवण्या वनांत

बघितला छोटा ऐरावत   सरोवरी बागडतसे   ।४५।

गजराजाचे शिर छाटले    घेवूनी शिवदूत आले

शिवचरणी अर्पिले    ऐरावत शिर    ।४६।

उठवोनी बाळ शरीर   घेऊनी गजराजाचे शिर

ठेवती तयाचे वर    बाळाचे शरिरी

शिवशक्ति प्राण घातले    पूर्ववत् ते सचेतन पावले

मानवी देही दिधले    गजराज शिव   ।४७।

नवीन बाळ जन्मास आले    गजशिर मानव देह दिधले

माता-पित्यास वंदन केले    बाळ राजे    ।४८।

शिवपार्वतीचे बाळ जाहले    गजानन तयाचे नांव ठेवले

शिवदूतें कौतूक केले    गणेशाचे ।४९।

शिवपार्वतीची अपूर्व शक्ति    गणेशाते मिळती

दोन्ही तेज एकरुप होती    गणेशामध्ये    ।५०।

महादेव आशिर्वाद दिधला    गणेशाते श्रेष्ठ ठरविला

प्रथम पुजा मान तयाला    सर्व देवांमाजी    ।५१।

प्रथम पुजा श्री गणेशाची    कार्ये होतील सार्थ नंतरची

हीच असेल प्रथा पूजेची    आज्ञा केली शिवे   ।५२।

सर्व संकटे निवारसी    कार्ये नेती सिद्धीसी

दुःखापासून मुक्त करिसी    गणेश कृपें   ।५३।

विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणपती    कार्ये निर्विघ्न पार पडती

सुख समृद्धी घरी नांदती    त्यांचे आशिर्वादे   ।५४।

तू होशील ज्ञानदेवता    सकळजण तुज वंदिता

प्रसन्न होऊनी ज्ञान देता    विद्वान होतील ।५५।

श्री गणेश जन्मसोहळा    सर्वाना भासे आगळा

आकाशातून वाहती पुष्पमाळा    सर्व देव मिळूनी   ।५६।

पुष्पांची वृष्टी केली    पृथ्वीमाता पावन झाली

तिच्यावरील दुःखे शमली    श्री गणेशामुळे   ।५७।

गणेश दैवत सुख समृद्धीचे    ज्ञानविज्ञानाचे

कार्य सिद्ध करिसी सर्वांचे    प्रथम मान तुला   ।५८।

गणेश दैवत सुखसमृद्धीचे    ज्ञानविज्ञानाचे

कार्य सिद्ध करीसी सर्वांचे     प्रथम पुजामान तुला   ।५९।

वंदन तुज गणराया     सर्वांचे भले कराया

सर्व समभाव मनीं यावया    कृपा करावी    ।६०।

रोज  एकदा स्त्रोत्र म्हणूनी     एकविस दुर्वा लाल फूल वाहूनी

गुळ खोबऱ्याचा नैवेद्य दाखवूनी    गणेशा पूजावे   ।६१।

नित्यनियमे पठन करावे    चतुर्थीला एकविस आवर्तने

भक्तिभाव मनीं ठेवणे    भक्तासि पावतसे    ।६२।

भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थीला    श्री गणेशाचा जन्म जाहला

आनंदे सण उत्सावूं लागला    सकळजन    ।६३।

।। शुभं भवतू  ।।

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

प्राणीमात्रा विषयी दया

प्राणीमात्रा विषयी दया

चाललो होतो मित्रासह, सहल करण्या एके दिनीं

आनंदाच्या जल्लोषांत, गात होतो सुंदर गाणीं

वेगामध्ये चालली असतां, आमची गाडीं एक दिशेनें

लक्ष्य आमचे खेचले गेले, अवचित् एका घटनेनें

चपळाईने चालला होता, एक नाग तो रस्त्यामधूनी

क्षणांत त्याचे तुकडे झाले, रस्त्यावरी पडला मरुनी

काय झाले कुणास ठाऊक, सर्व मंडळी हळहळली

जीव घेणाऱ्या प्राण्यालाही, सहानुभूती ती लाभली

अंतःकरणी दयाभाव हा, असतो ईश्वरी गुणघर्म

जीवमात्री वसला असूनी, निर्मितो आपसातील प्रेम

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

चिंतन !

चिंतन !

ज्याचे आम्ही चिंतन करतो

तोच ” शिव ” चिंतन करतो

स्वानुभवे चिंतन करुनी

चिंतन शक्ति दाखवितो   ।१।

जीवनाचे सारे सार्थक

लपले असते चिंतनांत

चिंतन करुनी ईश्वराचे

त्याच्यांत एकरुप होण्यांत    ।२।

सारे ब्रह्मांड तोच असूनी

अंश रुपाने आम्ही असतो

जेव्हां विसरे बाह्य जगाला

तेव्हांच तयांत समावतो   ।३।

चिंतन असे निश्चीत मार्ग

प्रभूजवळ तो जाण्याचा

लय लागुनी ध्यान लागतां

ईश्वरमय होण्याचा ।४।

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

विश्वामित्राची देणगी

विश्वामित्राची देणगी

छम छम बाजे

पैंजण माझे

मी अप्सरा स्वर्गाची

देवलोकींच्या राज्याची  ।। धृ ।।

स्वर्गामघुनी आले भूवरी

धडधड होती तेव्हां उरी

तपोभंग तो करण्यासाठीं

आज्ञा होती इंद्राची ।। १।।

मी अप्सरा स्वर्गाची

देवलोकींच्या राज्याची

तपोबलाच्या सामर्थ्यानी

प्रतिसृष्टी बनविली ज्यांनी

सत्वहरण ते अशा ऋषीचे

परीक्षा ठरली दिव्यत्वाची  ।। २ ।।

मी अप्सरा स्वर्गाची

देवलोकींच्या राज्याची

भाग्य माझे थोर कसे

विश्वामित्राना जिंकले असे

मात्रत्वाचे रंग भरुनी

देई देणगी शकुंतलेची  ।। ३।।

मी अप्सरा स्वर्गाची

देवलोकींच्या राज्याची

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५० 

सु्र्य-चंद्राचा लपंडाव

सु्र्य-चंद्राचा लपंडाव

 

बघा बघा तो रवि चालला, अतिशय वेगानें   ।

पूर्व दिशेला चंद्रही येई, त्याच तन्मयतेने   ।।

युगानु युगें लपंडाव हा, त्यांचा चालला असे   ।

भावांमधली शर्यत बघूनी, गम्मत परी भासे   ।।

मोठा भाऊ रवि त्याला, पकडण्या धांव घेई   ।

लहान भाऊ चंद्र असूनी, निसटून मात्र जाई   ।।

संताप येता लाल होऊनी, रवि जाई तापूनी   ।

परि शांत असे चंद्र बघा, राग घेई गिळूनी   ।।

लहान असूनी थकून जाई, कांही काळ जाता   ।

नभीं न येतां घरींच झोपे, थकवा जाण्या करीता   ।।

विश्रांतीचा काळ घालवूनी, हलके हलके येई   ।

पुनरपि त्यांचा खेळ बघतां, आनंद मनास होई   ।।

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

श्रीकृष्ण जन्मकथा

श्रीकृष्ण जन्मकथा

 

श्रीकृष्ण जन्मकथा सांगतो   ऐका विनवितो

श्री विष्णु अवतार घेतो    ह्या सृष्टीवर   १

दुष्टांचा होई अनाचार    पृथ्वीते होई पापभार

त्यांचा करण्या संहार    परमेश्र्वर अवतरती   २

कंस राजा दुष्ट    स्वतःस समजे श्रेष्ठ

प्रजेला देई कष्ट    स्वार्थापोटी   ३

छळ करु लागला जनांचा    लुटमार अत्याचार छंद त्याचा

खूनही करी साधूसंतांचा    दुष्टपणे   ४

कंसाची देवकी बहीण    चित्त तिचे परमेश्र्वरी विलीन

सात्विक होते तिचे मन    परमेश्र्वराठायीं   ५

देवकीचे लग्न ठरले    वसुदेवाला तिनें वरले

सर्व कार्य पार पडले    कंस राजा घरी   ६

देवकी वसुदेवासंगे बैसली    भोयांनी डोली उचलली

वरात घरी जाण्या निघाली     कंस भावा घरुन   ७

कंस राजा चाले संगे    वरातीच्या मागोमगे

निरोप देण्या तिजलागें    वसुदेव देवकीसी   ८

वरात येता गांव वेशीला    एक चमत्कार घडला

आकाशवाणी झाली त्या वेळेला    चकीत होती सर्वजण   ९

कंस राजा तूं मातला    नष्ट कराया तुजला

विष्णू अवतरती पृथ्विला    देवकीचे पोटी   १०

देवकी वसुदेवाचे आठवे बाळ   कंसाचा तो कर्दनकाळ

योग्य येता वेळ    ठार करील कंसाला   ११

देवकी पुत्र शत्रु माझा   दचकून गेला कंस राजा

विस्मयचकीत झाली प्रजा    आकाशवाणी ऐकूनी   १२

कंसाने विचार केला    देवकीपुत्र जन्मता मारण्याला

बंदीस्त केले त्याना    ठार करण्या बाळ तयांचे   १३

एका मागुनी एक मारीले    सात पुत्राना ठार केले

पापाचे तेंव्हा घडे भरले    कंसाचे   १४

आठव्या वेळी देवकीस   गर्भ राहता नऊ मास

आगळाच होत असे भास    चमत्कार घडला   १५

पृथ्वी पावली समाधान    सृष्टी गेली बहरुन

प्रफूल्ल झाले वातावरण    स्वागत करण्या प्रभूचे   १६

पूर्वीचे सर्व बदलले    दुःखी मन पालटले

रोम रोम ते आनंदले    चिंता न उरली देवकीस   १७

२                            प्रभू आगमनाची तयारी    सर्व देव मिळूनी करती

देवकीस सांभाळी    आपली शक्ती देवूनीया   १८

सुर्य उधळी प्रकाश    वरुण जल शिंपी सावकाश

वायु लहरी फिरती आकाशी    देवकीसाठी   १९

बागेत पसरला सुगंध    वातावरण होई धुंद

देवकीचा आनंद    द्विगुणीत झाला   २०

देवकीचे सारे चित्त    प्रभुचरणी जात

झाली ती निश्चिंत    भार ईश्वरी सोडूनी   २१

श्रावणमासे कृष्णपक्षे आष्टमीला     मध्यरात्रीचे सुमाराला

देवकीचे बाळ आले जन्माला        ईश्वर अवतार घेई   २२

सर्व वातावरण शांत    बाळ करी आकांत

परी सर्व होते निद्रिस्त    कारागृहाचे द्वारपाल   २३

थकून देवकी झोपली    बाळ तिचे पदराखालीं

वसुदेवासी चिंता लागली    बाळाची   २४

झाला एक चमत्कार    साखळदंड तुटूनी उघडले दार

विजेमुळे मार्ग दिसे सत्वर    वसुदेवाला   २५

त्वरीत उठूनी बाळ उचलले    तयासी टोपलीत ठेवले

डोईवर ठेवूनी चालले    वासुदेव   २६

वसुदेव चालला    नागराज पाठी आला

फणा काढूनी वाचवी बाळाला    पावसापासून   २७

वसुदेव यमुनाकाठी    दुथडी वहात होती

निश्चयी पाण्यांत शिरती   बाळ घेऊन   २८

पाण्यांत टाकता पाय   यमुना ही दर्शना धाव

ईश्वरचरणीं स्पर्श होय   पावण होणेसी   २९

पाण्याची पातळी वाढली   चरणस्पर्श होता दुभंगली

वाट करुनी दिली    वसुदेवाला   ३०

पैलतिरी गांव गोकूळ    नंद गवळ्यातील श्रेष्ठ सकळ

पत्नी यशोदे झाले बाळ    त्याच रात्रीं   ३१

कन्या होती आदिमाया    ईश्वर सुरक्षे जन्म घ्याया

ईच्छित त्याचे कार्य कराया   आली उदरी यशोदेच्या   ३२

घर नंदाचे उघडे   यशेदा निद्रिस्त पडे

लक्ष्य नव्हते कन्येकडे   घरातील लोकांचे   ३३

बाळ ठेवले यशोदेपासी    उचलून घेतले कन्येसी

पांघरुन घालूनी बाळासी   वसुदेव परतला   ३४

मुलीस घेऊन आला    ठेवी देवकीच्या कुशीला

कोण जाणील ह्या लिला    प्रभूविणा   ३५

३                         बंद झाले द्वार पूर्ववत    मुलीने केला रडूनी आकांत

द्वारपाल जागविले त्वरित    ते खबर देई कंसाला   ३६

कंस आला धाऊन    सर्व लष्कर घेऊन

बाळ मारावे म्हणून    आपल्या शत्रुते   ३७

कन्या बघूनी चकीत झाला    कां फसवितोस मजला

शिव्या देत असे प्रभुला    मुलीचे रुप बघूनी   ३८

मुलीस घेतले बळजवरीं    आपटण्या दगडावरी

हात नेता आपले शिरीं कन्या हातून निसटली  ३९

चमत्कार घडला त्या समयीं    कन्या आकाशी जाई

अचानक अकाशवाणी होई    त्यावेळी ४०

आठवे बाळ नंदा घरी    ईश्वर रुप अवतारी

येतां वेळ ठार करी    कंसा तुला ४१

आकाशवाणी ऐकोनी    घडला चमत्कार बघून

कंसा ते कापरे भरुनी    राजगृही परतला ४२

कंस प्रयत्न जाय निष्फळ    विधी लिखीत असे अटळ

कोण रोकती काळ    प्रभूविणा ४३

इकडे यशोदे देखिले    बाळ गोजिरे वाटले

आनंदमय गांव झाले    बाळाचे आगमनें ४४

नांव श्रीकृष्ण ठेविले    नंदाघरी वाढले

गोपाळांत खेळले    आनंदरुप ४५

यशोदाघरी देवकीचे बाळ    ठार केले कंसा येता वेळ

मारले नंतर दुष्ट सकळ    श्रीकृष्णाने ४६

श्रीकृष्णाचा अवतार    दुर्बलांना तो आधार

करसी दुःखाचा निवार    प्राणीमात्रासाठी ४७

जन्माष्ठमीचा उत्सव    ओतून त्यांत दुर्बलांना तो आधार

करसी दुःखाचा निवार   प्राणीमात्रासाठी ४७

जन्माष्ठमीचा उत्सव    ओतून त्यांत भक्तीभाव

साजरा करिती सर्व    प्रेमभरे ४८

श्रीकृष्ण सांगे गीता   युद्धभूमीवर असता

कौरव पांडव युद्धा सज्ज होतां    अर्जूनासी ४९

भगवत् गीता महान    ग्रंथ म्हणून मान

जीवनाचे तत्वज्ञान   तयामध्यें ५०

श्रीकृष्णभक्तांनी   वाचावी ही कहाणी

भक्तिरुपें होऊनी    रोज एकदां   ५१

                                               ।। शुभं भवतु  ।।

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

* पडछाया!

*   पडछाया!

चालत असता संथ गतीने, एका वाटेवरती

संगे माझ्या, माझी छाया,  मागून येत होती.

वेगामधली बघुनी तीव्रता, ती ही वाढावी वेग

खंड न पडता साथ देणे, हेच तिचे अंग

तळपत असता रवि आकाशी, जवळ ती आली

समरस होण्या माझ्यामध्ये,  पायी घुटमळली

ढळू लागला सूर्य हळू हळू, पश्चिम दिशेला

प्रकाशातील तीव्रपणा तो कमी होऊ लागला

पडू लागले पावूल माझे मंद मंद आता

श्रमलो दमलो बसलो खाली, अंधार तो होता

दूर दूर ती जावू लागली, छाया मजला सोडूनी

काळोखाच्या गर्भामघ्ये, गेली ती विरुनी

एकटाच मी होतो तेथे, अंधाऱ्या रात्री

प्रकाश्यातली साथ लाभली, ती छाया नव्हती

सुखामधली सोबत सुटते,  दु:खाच्या वेळी

सगेसोयरे साथ सोडती, पडत्या संकट काळी

पहाट होता बघू लागलो, पुनरपि छायेला

सोडून गेली रात्री, त्याचा निषेध नोदविला

 छाया म्हणते:

रविकिरणांच्या संगे गेली, मीही त्यांच्या  मागे

आठव देण्या रवि उदयाची,  त्याला मी सांगे

तुझे नि माझे अतूट नाते, त्याच्या अस्तित्वाने

पुनरपि आले  तव सहवासे, त्याचाच साक्षीने

( कविता )

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

श्री विठ्ठल अवतार

श्री विठ्ठल अवतार

श्री विठ्ठलाचे चरणीं   विनम्र होऊनी

     दर्शन घेई मागुनी    मी तुझा भक्त   १

पुंडलीकास देई दर्शन    नसूनी भक्ती तव चरण

सेवा माता-पित्यांची करुनी    तुजसी पावन केले   २

सेवा आई-वडीलांची करीसी    परी प्रभू पावन झालासी

ही भक्तिची रित कैसी    समज न येई कुणा   ३

तपाचे मार्ग वेगवेगळे    सर्व प्रभू चरणी मिळे

हे कुणास न कळे    प्रभूविना   ४

असोत ती गुरुसेवा    माता पिता वा मानव सेवा

कुणी करी प्राणी सेवा    अर्पण होई प्रभूते   ५

कुणी करती मुर्तीपुजा    कुणी पाही निसर्गांत मजा

प्रभूसी नको भाव दुजा    मनोभावाविना   ६

सत्य आणि तपशक्ती    प्रभूस वाकवती

पाहून पुंडलीक भक्ती    धाऊन आले पांडूरंग   ७

माता पित्याची सेवा    हाच भक्तीचा ठेवा

ती भक्ती खेचती देवा    दर्शन देण्या भक्ताना   ८

मातापिता सेवेचे प्रतीक     मिळोनी धन्य होई पुंडलीक

विश्वाचे उदाहरण एक    प्राप्त करण्या प्रभुसी

भक्तपुंडलीक   कथा त्याची रंजक

होई जीवन सार्थक    करुनी अचरणांत   १०

पुंडलीक होता विलासी    लक्ष्य त्याचे बायकोपाशीं

सर्वस्व समजे धनासी    सुख मिळण्या देहाला   ११

एके दिनी नारदमुनी    गेले उपदेश करुनी

महती आईबापाची पटवूनी    पुंडलीकास   १२

झाली पुंडलीका उपरती    केल्या कर्माचे दुःख होती

पश्चाताप मनी येती    भाव भरले प्रेमाचे   १३

अंधःकार भयाण    जाई दुर होऊन

                                  मिळता एक किरण   प्रकाशाचा   १४

गुरुकडून मार्ग मिळे    ज्ञान झाले आगळे

     भक्तीसेवा ही शक्ती कळे   पुंडलीकासी   १५

मातापित्याची सेवा   हाची पुंडलीकाचा मेवा

सारे जीवन खर्ची पडावा    ही त्याची इच्छा   १६

स्वतःसी गेला विसरुनी    आईबापाची काळजी करुनी

सर्वस्व अर्पिले रात्रंदिनीं    मातापित्यासाठीं   १७

सेवा हेची तप    न लागे नामाचा जप

श्रद्धाभाव आपोआप    यावेमनामध्यें   १८

प्रभू भक्तिचा भुकेला   जातां तप फळाला

दर्शन देई पुंडलीकाला   विठ्ठल रुप घेऊनी    १९

तल्लीन होऊनी सेवा करी   आईबाप झोपतां मांडीवरी

त्याक्षणी पांडूरंग आले दारी    पुंडलीकांच्या   २०

पांडूरंगाचे रुप बघूनी   अश्रुधारा आल्या नयनीं

भावनावश होऊनी   नमन केले प्रभूला   २१

हलविली नाही मांडी   आईवडीलांची निद्रा न मोडी

मनी प्रभुच्या स्वागताची गोडी   पुंडलीकांस पडली   २२

समोर उभे परमात्मारुप   मांडीवरी आईवडीलांची झोप

निद्रामोडता होईल ताप   खंत याची पुंडलीकास   २३

विट घेतली हातीं   विठ्ठलासमोर टाकती

उभे राहण्यास विनविती   विनंम्र होऊनी   २४

क्षमा मागती प्रभूसी    कसे उठवूं आईबांबासी

दुःख त्याचे मनासी    झोप मोडता येई   २५

आई वडील इच्छा करी   जाण्या चंद्रभागेतीरीं

विठ्ठला उभाकरुनी विटेवरी   नदीकाठी गेला पुंडलीक    २६

माता पिताना घेऊन गेला  चंद्रभागेकाठी रमला

विसरुनी जाई विठ्ठला    पुंडलीक २७

पुंडलीक विनंती करी   उभे रहावे विटेवरीं

परतोनी येई तो  चंद्रभागेवरुनी   २८

कर कटेवरी   उभें विटेवरी

लक्ष्य वाटेवरी    पुंडलीकाच्या   २९

आईवडील भक्ती पोटीं   रमला त्यांच्या पाठी

विसरला जगत् जेठीं     पुंडलीक ३०

आजही जाता पंढरपूरीं   विठोबाचे दर्शन करी

दिसेल तो उभा विटेवरी   रुख्मिणीसंगे वाट बघत   ३१

सुर्यचंद्र आकाशी   अथांग तारे नभाशी

येऊन जाती रात्रंदिवशी    हेच चक्र निसर्गाचे   ३२

ऋतु नियमीत येती   मार्ग ते ना बदलती

हीच असे निसर्ग महती   प्रभूशक्तीमुळे   ३३

निसर्गाची नियमितता    हीच त्याची श्रेष्ठता

प्रभूचे अस्तित्व जाणतां   त्या ठिकाणी   ३४

जेव्हां अघटीत घटणा होई   प्रभू त्यांत भाग घेई

तें चक्रची सुरु होई    नियमित रुपे   ३५

भक्तासी पावन झाला   पंढरपूरी प्रभू अवतरला

आषाढी एकादशीला    दर्शन देई पुंडलीका    ३६

ही झाली अपूर्व घटना   परी विचार येई मनां

सुरु होईल नवीन निसर्ग रचना   प्रभूचे अगमन होण्याची   ३७

होता प्रभूचे अवतरण   शक्यता त्याची पुनरागमन

होईल निसर्ग नियमन   हीच महती तिर्थाची    ३८

त्याच स्थळी प्रतिवर्षी    प्रभू अवतरेल त्याच दिवशी

भावना बाळगुनी उराशीं   लाखो जमती वारकरी   ३९

ही निसर्ग किमया    प्रभू अवतरेल जाणूनिया

प्राप्त होईल त्याची दया   ही भावना उराशीं   ४०

चंद्रभागातीरीं पंढरपूर    जैसे काशी गंगातीर

वारकऱ्यांचे माहेर   भक्तांचा जमे मेळा   ४१

विठ्ठल रुखमाई मंदीरीं   दर्शन घेई वारकरी

     तैसैचि पूजा पुंडलीकापरी   भक्त प्रभूसी भजती   ४२

।। शुभं भवतु ।।

 डॉ.भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०