Daily Archives: एप्रिल 20, 2014

गीता – जीवनाची एक उकल

गीता जीवनाची एक उकल

 

रणभूमीवर समर प्रसंगी      मृत्यु असता सामोरी

जीवनांची तत्वे सांगती      गीते द्वारे श्रीहरी         //धृ//

 

अर्जुन असूनी महारथी        द्विधा झाली मनःस्थिती

सगे सोयरे तेथे बघूनी          खालती बसला निराशूनी

कसे मारुं मी माझेच सारे        भगवंताला प्रश्न विचारी   //१//

जीवनाची तत्वे सांगती गीते द्वारे श्रीहरी

 

कुणीही नाही कुणाचे येथे       नाते गोते क्षणिक भासते

सत्ता येथे चालते प्रभुची          खेळणी सारी ठरते त्याची

तूं आहेस अर्जुना सोंगटी          प्रभू ईच्छे फिरे पटावरी  //२//

जीवनाची तत्वे सांगती गीते द्वारे श्रीहरी

 

कर तूं, नसे तुझे ते कर्म      हा आहे केवळ प्रभूधर्म

सोडून द्यावीस फलआशा      न येई केव्हां तुज निराशा

तत्वे सांगुनी आर्जुनासी          संशय त्याचा दूर करी    //३//

जीवनाची तत्वे सांगती गीते द्वारे श्रीहरी

 

विचार कर तूं आहेस कोण      जाणार कोठे, येई कोठून

चक्रे फिरती अनेक            तूं आहेस त्यातील एक

स्वतंत्र असूनी कांही अंशी      अवलंबून तूं दुजावरी    //४//

जीवनाची तत्वे सांगती गीते द्वारे श्रीहरी

 

गीता सांगे अपूर्व ज्ञान          जीवनाची करी उकलन

प्रश्न त्यांचे सारे सुटती        आत्मचिंतन जेव्हां करिती

केवळ समजतां गीतेला        खरें समाधान लाभे उरीं     //५//

जीवनाची तत्वे सांगती गीते द्वारे श्रीहरी

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com