वेळ- ( TIME )

वेळ- ( TIME )

 

     वेळेच्या चक्राचा विचार करता कळते, की वेळ ही तीन भागांत वाटली गेली आहे. भविष्य भूत आणि वर्तमान ह्या संकल्पनात. भविष्य हा येणारा काळ. तो अनिश्चीत असतो. म्हणून असत्यात जमा होतो. भूतकाळ हा गेलेला, आता हाती न लागणारा. म्हणून अनिश्चीत होय. त्यालाही असत्य समजले गेले. वर्तमान काळ फक्त निश्चीत, अस्तित्वाची जाणीव देणारा, म्हणून सत्य समजला जातो.

वर्तमानकाळालावेळेतमोजतायेतेकां? वर्ष, महीना, आठवडा, दिवस, तास, मिनीटे, सेकंद, वासुक्ष्मअसेमायक्रोसेकंदयांत. नाही. कोणत्याहीवेळेच्यापरिमाणांतनाही. भविष्ययेतो, वर्तमानाच्यासीमारेषाछलांगमारीतभूतकाळांतजातो.  फक्तवर्तमानकाळालासत्यसमजले, परंतुत्यालावेळनसते. त्य़ाचेम्हणजेवर्तमानाचेअस्तित्वअसते. परंतुवेळेच्याबंधनातनाही.  ज्यालाम्हणतातएकसत्य- वेळरहीतअस्तित्व.  It is called SAT, The Timeless Reality. दुसऱ्याशब्दांत ThatPresence is SAT- DARSHANA.  वेळेच्याबंधनातनसलेल्याकाळाचेअस्तित्व.

जरवर्तमानकाळसत्यअसूनदेखीलवेळरहीतहोतो, तरत्याचतत्वानेभविष्यकाळ, भूतकाळआणिवर्तमानकाळाचेअस्तित्ववेळेच्याबंधनातरहातनसते.  दुसऱ्याशब्दांतअस्तित्वालावेळेच्यामर्यादानसतात. अस्तित्व हे वेळ रहीत असते. सदैव असते. काल होते, आज आहे, आणि उद्याही असेल. सदासर्ववेळी, वेळबंधनरहीत. वर्तमानम्हणजेअस्तित्वाच्याबाबतीतवेळेचीसंकल्पनाफोलठरते. काल(Past) आज (Present) आणि  उद्या ( Future ) ह्याआस्तित्वाच्याकल्पनेनुसारवेळहीविचारसरणीचुकठरते. म्हणजेअस्तित्वाच्याविश्लेषणामध्येवेळनसते. There is no such thingas time  म्हटलेआहे.

परंतुवेळेचीसंकल्पनादेहमनाचाविचारकरताअसते. कारणभूत, भविष्य, आणिवर्तमानकाळदेहमनासाठीअसतो. म्हणजेत्यानावेळेचेबंधनअसते. आम्हीजरअसूततरचवेळेचा(Time) आणिजागेचा(Space )प्रश्नअसतो. परंतुत्याअस्तित्वालाकाळाचे, वेळेचेवाजागेचेबंधननसते. जेव्हां मीची ओळख देह मन बुद्धी अहंकार इत्यादीनी केली जाते, तेव्हां माझे वेळ (Time )जागा (Space)मध्ये अस्तित्व असते.परंतु जेव्हां जीवाला Realityconsciousness  सत्य जाणीव म्हणून बोलले जाते. तेव्हां ते वेळ (Time) व जागा (Space) ह्याच्या मर्यादेबाहेर जाते. तेTimeless and Space less     असते. अर्थातनेहमीवसर्वत्रअसते.

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s