Daily Archives: फेब्रुवारी 16, 2014

३३८ मीरेची तल्लीनता

 

३३८  मीरेची तल्लीनता

नाच नाचती तालावरती

मीरेची पाऊले

चित्त ते हरीमय जाहले. – – – धृ

लागला प्रभुचा ध्यास

हरि दिसे नयनास

चलबिचल नजर होऊन

अंग सारे मोहरले   – – -१

चित्त ते हरीमय जाहाले

न राही आपले भान

झाली भजनी तल्लीन

तनमन प्रभुचे ठायी जाता

संसार ते विसरले.  –  –  – २

चित्त ते हरीमय जाहाले

विषाचा घेता प्याला

हरि तो त्यातची दिसला

झेपावूनी गेली त्याच क्षणी

घट घटा प्राशन केले. – – –  ३

चित्त ते हरीमय जाहाले

जहाल होते विष

मृत्युचा तो पाश

प्रभूभक्तीच्या शक्तीने परि

अमृत ते बनले  – – –  ४

चित्त ते हरीमय जाहाले

डॉ. भगवान नागापूरकर

 ९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com