Daily Archives: जानेवारी 4, 2014

आईचे ऋण

आईचे ऋण

मूर्तिमंत वाटे देवी लक्ष्मी          प्रेमळ स्वरूप माझे आई
धन्य जहलो जन्म मिळूनी       उदरामाजी तुझिया ठायी

प्रेमाचा तो सागर देखिला      तुझ्याच ह्रदयाजवळी जावूनी

निकटपणाचा आनंद घेत         नऊ मास मी उदरी राहुनी

दुग्धामृत पाजून मजला            वाढवी अंकुर काळजीने
घास भरवण्या काढून ठेवी         उपाशी राहून आनंदाने

निद्रा न लागे तुजला तेंव्हा           आजारी जेंव्हा मी पडलो
पाणी दिसले तुझ्या नयनी           दु:खाने जेंव्हा हळहळलो

अनंत ऋणे करुनी ठेवसी          तुच  माझ्या शिरावरी                                                                                                                            अशक्य आहे तेच  फेडणे           ह्याच जन्मी तरी

मात्रत्वाचे ऋण फेडण्या              असे वाटते, माताच व्हावे
पुनर्जन्मी त्नू पुत्र होऊनी            सेवा करण्या मजला मिळावे.

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com