Daily Archives: ऑक्टोबर 21, 2012

उदरांतील शेषशाही

उदरांतील शेषशाही

मातेच्या उदरांत झोपला, शेषशाही भगवान

वेड्यापरी त्यास शोधीतो, सागरी जाऊन

शेषशाहीचे चित्र बघतां,  साम्य ते दिसेल

उदरामधल्या बालकांतही, सारे तेच आढळेल

शेषापरी वेटोळे असुनी,  ‘ नाळ ‘ तयाला म्हणती

क्षारयुक्त पाण्यामध्यें,  बालक ते निद्रिस्त असती

बालकाच्या नाभी मधुनी,  येई कमलाकृती भाग

जीवनसत्व त्यावर असुनी,  ब्रह्मापरी दिसे अंग

‘ सो हं ‘ निनादुनी सांगे, ‘ मीच तोच ईश्वर आहे ‘

चुकीचा समज करुनी,  तयास सागरीं पाहे

विवीधतेनें सुचवी,   ‘ अहं ब्रह्मास्मि ‘ सत्य ते

कां आम्ही धांवत असतो, त्यास शोधण्या बाह्यांते

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०