Daily Archives: सप्टेंबर 9, 2012

प्राणीमात्रा विषयी दया

प्राणीमात्रा विषयी दया

चाललो होतो मित्रासह, सहल करण्या एके दिनीं

आनंदाच्या जल्लोषांत, गात होतो सुंदर गाणीं

वेगामध्ये चालली असतां, आमची गाडीं एक दिशेनें

लक्ष्य आमचे खेचले गेले, अवचित् एका घटनेनें

चपळाईने चालला होता, एक नाग तो रस्त्यामधूनी

क्षणांत त्याचे तुकडे झाले, रस्त्यावरी पडला मरुनी

काय झाले कुणास ठाऊक, सर्व मंडळी हळहळली

जीव घेणाऱ्या प्राण्यालाही, सहानुभूती ती लाभली

अंतःकरणी दयाभाव हा, असतो ईश्वरी गुणघर्म

जीवमात्री वसला असूनी, निर्मितो आपसातील प्रेम

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०