Daily Archives: एप्रिल 29, 2012

कीटकाचे ब्रह्मांड

कीटकाचे ब्रह्मांड

कीटक ते लहान असूनी

रहात होते फळामध्यें

विश्व तयाचे उंबर फळ

जीवन घालवी आनंदे

ब्रह्मांडाची त्याची व्याप्ती

उंबराच्या नसे पलिकडे

ज्यासी ते अथांग समजले

बघूनी त्या एका फळाकडे

माहित नव्हते त्या किटकाला

झाडावरची अगणीत फळे

सृष्टीतील असंख्य झाडे

कशी मग ती त्यास कळे

आपण देखील रहात असतो

अशाच एका फळांवरी

हीच फळे असंख्य असूनी

असंख्य झाडे विश्वावरी

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०