Daily Archives: मार्च 6, 2012

होळीत जाळा दुष्ट भाव

होळीत जाळा दुष्ट भाव

एकत्र येऊं सारे जण   विसरुन जाऊं भेदभाव

जाळीन टाकू होळीमध्यें    दुष्ट असतील ते स्वभाव   //धृ//

ऐष आरामांत राहून    देह झाला मलीन

शरीर सुखासाठीं     करती नाना खटपटीं

आज आहे सण होळीचा   नष्ट करा आहीक भाव

जाळीन टाकू होळीमध्यें    दुष्ट असतील ते स्वभाव   //१//

मन असे चंचल भारी   सर्व दिशेनी घेई भरारी

राग लोभ अहंकार     मनाचे तर हे विकार

टाकता मलीनता मनाची   पेटलेल्या होळीमध्यें, घे धांव

जाळीन टाकू होळीमध्यें    दुष्ट असतील ते स्वभाव     //२//

विसरुन चाललो मानवता     प्रत्येक बघतो स्वार्थता

विश्वासाचे आपले नातें    विसरुन गेले सारे ते

निःस्वार्थ बुद्धीने आंता जाणा इतर मनांचे ठाव

जाळीन टाकू होळीमध्यें    दुष्ट असतील ते स्वभाव    //३//

कविता

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०