Daily Archives: जानेवारी 19, 2012

सोड मागणी

सोड मागणी

 

मागत होता प्रभूला    हात जोडूनी कांही

भक्तिभाव बघूनी त्याचे     मिळत ते जाई

एका मागून एक मिळे    मागणी होता त्याची

निराश करणे न लगे     इच्छा होता भक्ताची

जे जे बघे भोवती       घेतले होते मागुनी

कशांत दडले सुख     उमज येईना मनीं

देरे बुद्धि देवा मजला    योग्य मागण्यासाठी

समाधानी मी होईन      तुझ्या कृपे पोटी

ज्ञान झाले गंमतीचे   ‘ सांगे सोड मागणे ‘

न मागतां मिळाले जे    आनंदी केले जगणे.

(कविता)

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०