Daily Archives: जानेवारी 11, 2012

बाळकृष्ण

बाळकृष्ण

 

रंगले माझे मन मुरारी

नाम येई मुखीं श्रीहरी   //धृ//

 

काळा सावळा रंग

कोमल भासे अंग

हास्य खेळते वदनीं

तेज चमके नयनीं

ओढ लागतां शरिरीं    //१//

रंगले माझे मन मुरारी, नाम येई मुखीं श्रीहरी

 

कंठी माळा चमकती

मोर पिसे टोपावरती

पायीं नुपुरे घालूनी

नाचतो ताल धरुनी

हातांत त्याच्या बासरी   //२//  

रंगले माझे मन मुरारी, नाम येई मुखीं श्रीहरी

 

मुरली वाजे मधूर

नृत्य ते बहरदार

खेळातील तुझ्या लीला

छबी राही मनावरी   //३//  

रंगले माझे मन मुरारी, नाम येई मुखीं श्रीहरी

 

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०