Daily Archives: डिसेंबर 26, 2011

बीज वृक्षाचे चक्र कुणाचे ?

बीज वृक्षाचे चक्र कुणाचे ?

सुक्ष्म बिजाचे रोपण करतां, वृक्ष होई साकार

कोण देई हा आकार ?

तूं तर दिसत नाही कुणाला,  घडते मग  कसे ?

कोण हे घडवित असे ?

प्रचंड शक्ती देऊनी बीजाते, प्रचंड करितो वृक्ष

कोण देई ह्यांत लक्ष ?

त्याच वृक्ष जातीचे गुणही येती, रुजलेल्या त्या बीजांत

ही किमया असे कुणांत ?

तोच वृक्ष वाढूनी फळे देतो,  फळांत असते बीज

फिरवी कोण चक्र सहज ?

 

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०