Daily Archives: डिसेंबर 18, 2011

बाळाची भिती

बाळाची भिती

 

खेळत होता बाळ अंगणीं    इकडूनी तिकडे

मेघनृत्य ते बघत असतां    दृष्टी लागे नभाकडे

उलटी सुलटी कशी पाऊले    घनांची पडत होती

लय लागून हास्य चमकले     त्याच्या मुखावरती

तोच अचानक गडगडाट झाला    एक नभांत

दचकून गेले बाळ तत्क्षणी     होऊन भयभीत

धावत जावून घरामध्यें    आईला बिलगले

वाचविण्या त्या भीतीपासून     पदराखालीं दडले

जरी थांबला गडगडाट    भीती कायम होती

आवाजाचे नाद अद्यपि    कानीं त्याच्या घुमती

भीतीने नजिक चिकटला    आईच्या जवळीं

धडकन ऐकूं आली त्याला    पुनरपि त्यावेळीं

गडगड धडधड आवाजाचा धसका    घेवूनी मनीं

तोंड लपविले हळूंच जाऊन    गादीमध्यें त्यानी  

पिच्छा न सोडी आवाज अजूनी    बसली ज्याची भिती

श्वास वाढूनी, स्वह्रदयाची      धडकन होती ती

तगमग बघूनी बाळाची ती     थोपटे मांडीवर आई

निद्रेच्या तो अधीन झाला      ऐकून मधूर अंगाई 

 

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०