Daily Archives: नोव्हेंबर 27, 2011

विरोघांत मुक्ति

विरोघांत मुक्ति

भक्ति करुन प्रभूसी मिळवी, दिसले आम्हा ह्या जगती

परि त्याचाच विरोध करुनी, कांही पावन होऊन जाती

लंकाधिपती रावण याने, रोष घेतला श्रीरामाचा

जानकीस पळवून नेई,  विरोध करण्यास प्रभुचा

झाली इसतां आकाशवाणी,  कंसास सांगून मृत्यु त्याचा

तुटून पडता देवकीवरी,  नाश करण्या त्याच प्रभुचा

प्रभी अवताराचे ज्ञान होते,  परि विरोध करीत राही

होऊन गेले तेच प्रभूमय,  सतत त्याचाच ध्यास घेई

रोम रोम तो शोधत होता,  कोठे लपला आहे ईश्वर

भक्ति असो वा विरोध असो,  तन्मयताच करी साकार

 

(कविता)

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०