Daily Archives: नोव्हेंबर 7, 2011

दयेची कसोटी

दयेची कसोटी

करुनी दयेची बरसात

पावन करीतो दुष्टाला

तुझ्या मनाचा ठाव

उमजला नाहीं कुणाला

वाल्या होता खूनी

पापांनी भरले रांजण

परि तुझ्या दयेद्वारे

गेला तो उद्धरुन

कालीदास होता ऐष आरामी

राहात होता वेश्येघरीं

महाकवी बनवूनी त्याला

किमया तूंच करी

बहकला होता पुंडलीक

पत्नीच्या विपरीत नादानें

उभे केले तुला विटेवरी

आईबाप सेवा शक्तिनें

क्षमा करुनी पाप्यांना

पावन तूं करितो

कळले नाहीं आम्हांला

काय कसोटी लावतो.

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०