Daily Archives: मे 24, 2011

कोणती स्फूर्ति देवता ?

कोणती स्फूर्ति देवता ?

मजला नव्हते ज्ञान कशाचे

पद्यामधल्या काव्य रसांचे

कोठून येते सारी शक्ती

काव्यरचना करवून घेती

अवचितपणें विचार येतो

भावनेशी सांगड घालितो

शब्दांचे ते बंधन पडूनी

पद्यरुप ते जातो देवूनी

सतत वाटे शंका मनीं

हे न् माझें परि येई कोठूनी

असेल कुणी महान विभूति

माझे कडून करवून घेती

तळमळ आतां एक लागली

जाणून घ्यावी ती शक्ती आगळी

अर्पिन माझे प्राण तयाला

स्फूर्तिदेवता जो मजसी झाला.

 (कविता)