Daily Archives: फेब्रुवारी 25, 2011

मीरेची तल्लीनता

नाच नाचती तालावरती      मीरेची पाऊले

चित्त ते हरीमय जाहले. – – – धृ

लागला प्रभुचा ध्यास

हरि दिसे नयनास

चलबिचल नजर होऊन

अंग सारे मोहरले  

चित्त ते हरीमय जाहाले      – – -१

न राही आपले भान

झाली भजनी तल्लीन

तनमन प्रभुचे ठायी जाता

संसार ते विसरले.  

चित्त ते हरीमय जाहाले  –  –  – २

विषाचा घेता प्याला

हरि तो त्यातची दिसला

झेपावूनी गेली त्याच क्षणी

घट घटा प्राशन केले. 

चित्त ते हरीमय जाहाले – – –  ३

जहाल होते विष

मृत्युचा तो पाश

प्रभूभक्तीच्या शक्तीने परि

अमृत ते बनले  

चित्त ते हरीमय जाहाले  – – –  ४

(कविता)