Daily Archives: फेब्रुवारी 17, 2011

जुळे

दोघे मिळून आलां               हातात घेऊन हात

हाताळूनी परिस्थितीला      करण्या त्यावर मात

दोघांची मिळूनी शक्ति         दुप्पट होत असे

सहभागी होतां,युक्ति           यशाची खात्री दिसे

एकाच तेजाची तुम्ही बाळे        बरोबरीने आलां जगती

रवि-किरण होऊन जुळे                 प्रकाशमान बनती

ओळखुनी जीवन धोके            यशाच्या मार्गांत

गाडीची बनूनी चाके              सतत रहा वेगांत

एकाचे पाठी जाता दुसरा      यश अल्पची मिळे

एकत्र मिळूनी काम करा        तुम्ही आहांत जुळे

(कविता)