Daily Archives: फेब्रुवारी 13, 2011

आईचे ऋण

 
मूर्तिमंत वाटे देवी लक्ष्मी          प्रेमळ स्वरूप माझे आई
धन्य जहलो जन्म मिळूनी       उदरामाजी तुझिया ठायी  

प्रेमाचा तो सागर देखिला          नऊ मास मी उदरी राहुनी
तुझ्या वाचुनी हृदया  जवळी     शिरलो नाही निकट जाऊनी  

दुग्धामृत पाजून मजला            वाढवी अंकुर काळजीने
घास भरवण्या काढून ठेवी             उपाशी राहून आनंदाने

निद्रा न लागे तुजला तेंव्हा           आजारी जेंव्हा मी पडलो
पाणी दिसले तुझ्या नयनी           दु:खाने जेंव्हा हळहळलो

 
 
 
 

अनंत ऋणे करुनी ठेवसी            माझ्या शिरावरी आई गे
तेच  फेडण्या करिता कित्येक      जन्माची सेवा लागे.

मात्रत्वाचे ऋण फेडण्या              असे वाटते, माताच व्हावे 
पुनर्जन्मी त्नू पुत्र होऊनी            सेवा करण्या मजला मिळावे.

( कविता )